Castellano

Qualitat


La norma  de conducta de la nostra empresa és la màxima qualitat en els productes i serveis que oferim, per la qual cosa estem en possessió de:

ISO 9001

 

La certificació del sistema de gestió de qualitat de l’organització segons la norma UNE-EN ISO 9001:2000.

CE

El certificat de conformitat CE, expedit per AENOR, dels nostres productes segons el seus us:

UNE-EN 12620

Àrids per a formigó

UNE-EN 13139

Àrids per a morter

UNE-EN 13043

Àrids per a mescles bituminoses i tractament de superfícies de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades.

UNE-EN 13242

Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per a ús en capes estructurals de ferms.